Kategorie

Sumovní a Gruntovní Výklad 1730 4.díl (2)

JIŽ NEDOSTUPNÉ
Summownj a Gruntownj Wýklad 1730 4.díl (2) 58
Summownj a Gruntownj Wýklad 1730 4.díl (2) 59
Summownj a Gruntownj Wýklad 1730 4.díl (2) 60
Summownj a Gruntownj Wýklad 1730 4.díl (2) 61
Summownj a Gruntownj Wýklad 1730 4.díl (2) 62
Summownj a Gruntownj Wýklad 1730 4.díl (2) 63
Summownj a Gruntownj Wýklad 1730 4.díl (2) 64
Summownj a Gruntownj Wýklad 1730 4.díl (2) 65
Summownj a Gruntownj Wýklad 1730 4.díl (2) 66
Summownj a Gruntownj Wýklad 1730 4.díl (2) 67
Summownj a Gruntownj Wýklad 1730 4.díl (2) 57
Summownj a Gruntownj Wýklad 1730 4.díl (2) 68
Summownj a Gruntownj Wýklad 1730 4.díl (2) 69
Summownj a Gruntownj Wýklad 1730 4.díl (2) 70
Popis

Summownj a Gruntownj Wýklad ceľého Pjsma Swatého Starého y také Nowého Zákona, k tomu y Knih,  genž sľowau Apocrypha, s vžitečným Naučenjm, gakby se to k spasytedlnému Vžitku v Wjře, w  Žiwotu, y w Křjži, potřebowati mohľo, před některým časem, gak k obecnjmu Cýrkewnjmu Vžjwánj w  Knjžetstwj Wuertemberském, y w giných také Ewangelitských Kraginách, tak také y k obzwľásstnj  Nábožnosti gednoho každého Otce Cželednjho, pro Domownj Chrám sepsaný. Od tehdegssjch Theologů  při Akademij Wuertemberské w Tubin u s pilnostj přehlédnutý, a mnohým vžitečným Napomenutjm  porozssjřený, Nynj pak k Sláwě milého Pána Boha, a k Vžitku Milownjků Sľowa Božjho, z  Německého Gazyku přeľožený, na čtyrý Djľy rozdělený a na swětľo wydaný. Nákľadem Křesťanů,  nyněgssjho času tjm potřebněgi a Rozssjřenj Sľowa Božjho pečugjcých. Djl Prwnj, w kterémžto se  obsahugi Knihy Biblj Swaté od Prwnj Knihy Mogžjssowy, až do Prwnj Knihy Paralipomenon. [V  Loubně, b. t.] Léta Páně MDCCXXX. [=1730]

Sumovní a gruntovní výklad celého Písma Svatého Starého i také Nového Zákona, k tomu i Knih,  jenž slovou Apocrypha, s užitečným Naučením, jakby se to k spasitelnému Užitku v víře, v  Životu, i v KŘíži, potřebovati mohlo, před některým časem, jak k obecnímu Církevnímu užívání v  Knížectví Wurtenberském, i v jiných také Evangelických Krajinách, tak také i k obzvláštní  Nábožnosti jednoho každého Otce Čeledního, pro Domovní Chrám sepsaný. Od tehdejších Theologů  při Akademii Wurtemberské v Tubin u s pilností přehlédnutý, a mnohým užitečným Napomenutím  rozšířený, Nyní pak k Slávě milého Pána Boha, a k Užitku Milovníků Slova Božího, z  Německého jazyku přeložený, na čtyři Díly rozdělený a na Světlo vydaný. Nákladem Křesťanů,  nynějšího času tím potřebněji a Rozšíření Slova Božího pečujících. Díl První, v kterémžto se  obsahuji Knihy Bible Svaté od První Knihy Mojžíšovy, až do První Knihy Paralipomenon. [V  Loubně, b. t.] Léta Páně MDCCXXX. [=1730] 

Knihopis - Sumovní a Gruntovní Výklad 1730 4.díl (2)

Již nedostupné
L