Kategorie

Veliký Život Pána a Spasitele Našeho Krista Ježíše 1759 (5)


Cena : 4 900 Kč
Veliký Život Pána a Spasitele Našeho Krista Ježíše 1759 (5) 748
Veliký Život Pána a Spasitele Našeho Krista Ježíše 1759 (5) 749
Veliký Život Pána a Spasitele Našeho Krista Ježíše 1759 (5) 750
Veliký Život Pána a Spasitele Našeho Krista Ježíše 1759 (5) 751
Veliký Život Pána a Spasitele Našeho Krista Ježíše 1759 (5) 752
Veliký Život Pána a Spasitele Našeho Krista Ježíše 1759 (5) 753
Veliký Život Pána a Spasitele Našeho Krista Ježíše 1759 (5) 754
Veliký Život Pána a Spasitele Našeho Krista Ježíše 1759 (5) 755
Veliký Život Pána a Spasitele Našeho Krista Ježíše 1759 (5) 756
Veliký Život Pána a Spasitele Našeho Krista Ježíše 1759 (5) 757
Veliký Život Pána a Spasitele Našeho Krista Ježíše 1759 (5) 758
Veliký Život Pána a Spasitele Našeho Krista Ježíše 1759 (5) 759
Veliký Život Pána a Spasitele Našeho Krista Ježíše 1759 (5) 760
Veliký Život Pána a Spasitele Našeho Krista Ježíše 1759 (5) 761
Veliký Život Pána a Spasitele Našeho Krista Ježíše 1759 (5) 762
Veliký Život Pána a Spasitele Našeho Krista Ježíše 1759 (5) 763
Veliký Život Pána a Spasitele Našeho Krista Ježíše 1759 (5) 764
Popis

Weliký Žiwot Pána a Spasytele Nasseho Krysta Gežjsse A geho neyswětěgssý a neymilegssý Matky Marye Panny, Gakož y wssech giných Krewnjch Přátel Syna BOžjho; totižto S. Anny  a gegi Matky S. Emerencyány  S. Jozeffa  a S. Joachyma, S. Jana Křtitele, S. Jana Ewangelisty, S. Sstěpána prwnjho Mučedlnjka, S. Jakuba Menssjho, S. Mářj Magdaleny, a swaté Marty. Kdežto postjžené gsau wsseckny neypředněgssy wěcy  které se od Stwořenj Swěta až do skázy a wywrácenj Města Geruzaléma zběhly  gakož taky obssýrná Hystorye starého y nowého Zákona se dokazugjcy.(!) Co se někdy w Kraginách Židowských zběhlo, a w Pjsmě swatém nětco zatmělegi, a kratčegi wypsáno gest: tuto se obssyrně a zřetedlně wypisugj. Nacházý se též w této Knize do pěti set rozličných a welmi pěkných Modliteb o Žiwotu a hořkém Vmučenj a Oslawenj Pána GEžjsse Krysta  gakož y k Maryi Panně, a giným některým Swatým; S welikau pilnostj od Welebného Pátera Martina z Kochem, Ržádu Kapucýnského Kazatele w Německým Gazyku sepsaný, a po několikráte na Swětlo wydaný. Nynj pak pro Cžest a Sláwu BOžj, a pro Duchownj Potěssenj slawného Cžeského národu, na Cžesko přeložený A od Pátera Edelberta Nymburského Rodiče, téhož swatého Kapucýnského Ržádu nehodného Kněze na Swětlo wydaný. S Dowolenjm Duchownj, y swého Ržádu Wrchnosti. Wytisstěný w Praze, w Ympressy Karlo-Ferdynandské, w Kollegi Towaryšstwa GEžjssowého v Swatého Kljmenta bljž Mostu, za Jana Giřjho Ssneidera Faktora, Léta 1759. 

Veliký Život Pána a Spasitele Našeho Krista Ježíše A jeho nejsvětější a nejmilejší Matky Marie Panny, Jakož i všech jiných Krevních Přátel Syna BOžího; totižto S. Anny  a jeji Matky S. Emerenciány  S. Jozefa  a S. Joachyma, S. Jana Křtitele, S. Jana Evangelisty, S. Štěpána prvního Mučedníka, S. Jakuba Menšího, S. Máří Magdaleny, a svaté Marty. Kdežto postížené jsou všeckny nejpřednějšy věci  které se od Stvoření Světa až do zkázy a vyvrácení Města Jeruzaléma zběhly  jakož taky obšírná Hystorye starého i nového Zákona se dokazujíci. Co se někdy v Krajinách Židovských zběhlo, a v Písmě svatém něco zatměleji, a kratčeji vypsáno jest: tuto se obšyrně a zřetelně vypisují. Nachází se též v této Knize do pěti set rozličných a velmi pěkných Modliteb o Životu a hořkém Umučení a Oslavení Pána JEžíše Krista  jakož i k Marii Panně, a jiným některým Svatým; S velikou pilností od Velebného Pátera Martina z Kochem, Řádu Kapucínského Kazatele v Německým Jazyku sepsaný, a po několikráte na Světlo vydaný. Nyní pak pro Čest a Slávu BOží, a pro Duchovní Potěšení slavného Českého národu, na Česko přeložený A od Pátera Edelberta Nymburského Rodiče, téhož svatého Kapucínského Řádu nehodného Kněze na Světlo vydaný. S Dovolením Duchovní, i svého Řádu Vrchnosti. Vytištěný v Praze, v Impresy Karlo-Ferdinandské, v Kolleji Tovaryšstva Ježíšova v Svatého Klimenta blíž Mostu, za Jana Jiřího Šneidera Faktora, Léta 1759.

Místo vydání: Praha
Autor / Překladatel: Martin von Cochem - Petr Edelbert Nymburský
Nakladatel / Tiskař: Jezuitská tiskárna Praha, faktor Jan Jiří Schneider
Rok: 1759
rozměr Š x V x TL 4°; 160 x 210 x 90
Počet stran: [VI]-1137-[VII] str.
Ilustrace:  
Stav : dle foto
Počet známých exemplářů 36
Číslo knihopisu K05363
Popis:
ext.sklad

Košík

 x 
košík je prázdný

Výběr měny

change currency

L