Kategorie

Bible Svatováclavská II. - 1.díl a 2.díl 1769 1771 (2)

JIŽ NEDOSTUPNÉ
Bible Svatováclavská 2. 01
Bible Svatováclavská 2. 1.část 1.dílu 1771 92
Bible Svatováclavská 2. 1.část 1.dílu 1771 93
Bible Svatováclavská 2. 1.část 1.dílu 1771 94
Bible Svatováclavská 2. 1.část 1.dílu 1771 95
Bible Svatováclavská 2. 1.část 1.dílu 1771 96
Bible Svatováclavská 2. 1.část 1.dílu 1771 97
Bible Svatováclavská 2. 1.část 1.dílu 1771 98
Bible Svatováclavská 2. 1.část 1.dílu 1771 99
Bible Svatováclavská 2. 1.část 1.dílu 1771 991
Bible Svatováclavská 2. 1.část 1.dílu 1771 992
Bible Svatováclavská 2. 1.část 1.dílu 1771 993
Bible Svatováclavská 2. 1.část 1.dílu 1771 994
Bible Svatováclavská 2. 2.část 1.dílu 1771 04
Bible Svatováclavská 2. 2.část 1.dílu 1771 05
Bible Svatováclavská 2. 2.část 1.dílu 1771 06
Bible Svatováclavská 2. 2.část 1.dílu 1771 07
Bible Svatováclavská 2. 2.část 1.dílu 1771 08
Bible Svatováclavská 2. 2.část 1.dílu 1771 09
Bible Svatováclavská 2. 2.část 1.dílu 1771 10
Bible Svatováclavská 2. 2.část 1.dílu 1771 11
Bible Svatováclavská 2. 2.část 1.dílu 1771 12
Bible Svatováclavská 2. 2.část 1.dílu 1771 13
Bible Svatováclavská 2. 2.část 1.dílu 1771 14
Bible Svatováclavská 2. 2.část 1.dílu 1771 15
Bible Svatováclavská 2. 2.část 1.dílu 1771 16
Bible Svatováclavská 2. 2.díl 1769 17
Bible Svatováclavská 2. 2.díl 1769 18
Bible Svatováclavská 2. 2.díl 1769 19
Bible Svatováclavská 2. 2.díl 1769 20
Bible Svatováclavská 2. 2.díl 1769 21
Bible Svatováclavská 2. 2.díl 1769 22
Bible Svatováclavská 2. 2.díl 1769 23
Bible Svatováclavská 2. 2.díl 1769 24
Bible Svatováclavská 2. 2.díl 1769 25
Bible Svatováclavská 2. 2.díl 1769 27
Bible Svatováclavská 2. 2.díl 1769 28
Bible Svatováclavská 2. 2.díl 1769 29
Popis

Bible Svatováclavská 2.vydání

Bible Svatováclavská 2. vydání. V Praze 1769 - 1771 - Biblj Cžeská, to gest: Swaté Pjsmo, podle Starožitného, a Obecného Latinského od Wsseobecné Cýrkwe Swaté Ržjmské potwrzeného a vžjwaného Přeloženj, S nowým milostiwým Powolenjm Neydůstogněgssýho a Wysoceoswjceného Knjžete Pána Pána Antonjna Petra Z BOžj Milosti Arcy=Biskupa Pražskýho, Swaté Ržjmské Ržisse Knjžete a Hraběte Swobodnýho Pána z Přichowic, Pána Pána Milostiwýho Po druhé wytisstěná Nákladem Dědjctwj Sw. Wácslawa. 

Bible Svatováclavská 2. vydání. V Praze 1769 - 1771 - Bible Česká, to jest: Svaté Písmo, podle Starožitného, a Obecného Latinského od Všeobecné Církve Svaté Římské potvrzeného a užívaného Přeložení, S novým milostivým Povolením Nejdůstojnějšího a vysoce oSvíceného Knížete Pána Pána Antonína Petra Z BOží Milosti ArciBiskupa Pražského, Svaté Římské Řiše Knížete a Hraběte Svobodného Pána z Přichovic, Pána Pána Milostivého Po druhé vytištěná Nákladem Dědictví Svatého Václava. 

1.část 1. dílu

Bible Svatováclavská 2. vydání. V Praze 1769 - 1771 - 1.část 1. dílu -  Prwnj Kniha Mogžjssowa, kterás Ržecky slowe Genesis ...Eklezyastykus. [XXI] - 1221 - [XXIV]. str.

Bible Svatováclavská 2. vydání. V Praze 1769-1771 - 1.část 1. dílu -  První Kniha Mojžíšova, která se Řecky jmenuje Genesis ...Ekleziastikus. [XXI] - 1221 - [XXIV]. str.

2.část 1. dílu

Bible Svatováclavská 2. vydání. V Praze 1769-1771 -   2.část 1. dílu - Prorokowé, A Knihy Machabeyský. Nákladem Dědictwj Sw. Wáclawa, Gehožto Dobrodincowé žiwj a mrtwj pobožných Cžtenářů Modlitbám se poraučegj. S Dowolenjm Milostiwé Duchownj Wrchnosti. W Praze, Wytissěné v Jana Karla Hraby, Gegjch Milosti Pánů Stawů w Králowstwj Cžeském Ympressora, Roku1771.  470 + 59 str. 

Bible Svatováclavská 2. vydání. V Praze 1769-1771 -   2.část 1. dílu - Prorokové, A Knihy Machabejské. Nákladem Dědictví Sv. Václava, jehožto Dobrodincové živí a mrtví pobožných Čtenářů Modlitbám se poroučejí. S Dovolením Milostivé Duchovní vrchnosti. v Praze, vytištěné u Jana Karla Hraby, Jejích Milosti Pánů Stavů v Království Českém Impresora, Roku 1771.  470 + 59 str. 

2.díl

Bible Svatováclavská 2. vydání. V Praze 1769-1771 -  2.díl - Druhý djl Biblj. totižto Nowý Zákon Podlé starého obecného Latinského textu, od samospasytedlné Ržjmské Katoljcké Cýrkwe schwáleného, a až posawad wtéž Cýrkwi vžjwaného. Y milostiwého poručenj duchownij Wrchnosti s obwzlástnj pilnostj přehlédnutý, a nynj w nowě na swětlo wydaný. Léta Páně 1769. Wytisstěno w Král: Starem Městě Pražskem v Jana Karla Hraby, Gegjch Milostj Panu Pánu Stawu Cžeských Impressora. [XII] - 512 -[VIII] str. - [III] 

Bible Svatováclavská 2. vydání. V Praze 1769-1771 -  2.díl - Druhý díl Biblí. totižto Nový Zákon Podle starého obecného Latinského textu, od samospasitelné Římské Katolické Církve schváleného, a až posavad v též Církvi užívaného. I milostivého poručení duchovní vrchnosti s obvzláštní pilností přehlédnutý, a nyní v nově na světlo vydaný. Léta Páně 1769. Vytištěno v Král. Starem Městě Pražskem v Jana Karla Hraby, Jejích Milostí Panu Pánu Stavu Českých Impresora. [XII] - 512 -[VIII] str. - [III]

Knihopis - Bible Svatováclavská II. - 1.díl a 2.díl 1769 1771

 

Již nedostupné

Košík

 x 
košík je prázdný

Výběr měny

change currency

L