Kategorie

Velký Život Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše 1779


Cena této knihy není dosud stanovena.Máte-li o zboží vážný zájem, kontaktujte nás.
Weliký Žiwot Pána a Spasytele Našeho Krysta Ježíše 1779 23
Weliký Žiwot Pána a Spasytele Našeho Krysta Ježíše 1779 24
Weliký Žiwot Pána a Spasytele Našeho Krysta Ježíše 1779 25
Weliký Žiwot Pána a Spasytele Našeho Krysta Ježíše 1779 26
Weliký Žiwot Pána a Spasytele Našeho Krysta Ježíše 1779 27
Weliký Žiwot Pána a Spasytele Našeho Krysta Ježíše 1779 28
Weliký Žiwot Pána a Spasytele Našeho Krysta Ježíše 1779 30
Weliký Žiwot Pána a Spasytele Našeho Krysta Ježíše 1779 31
Weliký Žiwot Pána a Spasytele Našeho Krysta Ježíše 1779 32
Weliký Žiwot Pána a Spasytele Našeho Krysta Ježíše 1779 34
Weliký Žiwot Pána a Spasytele Našeho Krysta Ježíše 1779 36
Weliký Žiwot Pána a Spasytele Našeho Krysta Ježíše 1779 37
Weliký Žiwot Pána a Spasytele Našeho Krysta Ježíše 1779 38
Weliký Žiwot Pána a Spasytele Našeho Krysta Ježíše 1779 39
Weliký Žiwot Pána a Spasytele Našeho Krysta Ježíše 1779 40
Weliký Žiwot Pána a Spasytele Našeho Krysta Ježíše 1779 41
Weliký Žiwot Pána a Spasytele Našeho Krysta Ježíše 1779 43
Weliký Žiwot Pána a Spasytele Našeho Krysta Ježíše 1779 44
Weliký Žiwot Pána a Spasytele Našeho Krysta Ježíše 1779 45
Weliký Žiwot Pána a Spasytele Našeho Krysta Ježíše 1779 46
Weliký Žiwot Pána a Spasytele Našeho Krysta Ježíše 1779 47
Weliký Žiwot Pána a Spasytele Našeho Krysta Ježíše 1779 48
Popis

Welký Žiwot Pána a Spasytele nasseho Krysta Gežjsse, A geho negswětegssý Matky Marye Panny, gakož y wssech giných krewnjch Přáteľ Syna Božjho, totiž Sw. Jozeffa, Sw. Joáchyma, Sw. Anny, S. Jana Křtitele, ec. Kdežto postjžena gsau mnohá Wjry Katolické Tagemstwj, mrawná Navčenj, poswátnjch Cýrkewnjch Obyčegů Wegkľadowé, tež negpředněgssý Wěcy, které se při Začátku Swěta zběhly, a při Skončenj Swěta zběhnauti magj. Nacházý se take(!) w této Knjze mnoho rozličných, a welmi pěkných Modliteb o Žiwotu, o přehořkém Vmučenj, a Oslawenj Pána Gežjsse, gakož y k Maryi Panně, a giným některým Swatým. Od Kněze Jana Nepomuckýho Groh, kagicýho Wyslánj býwalého Kazatele. Z Pjsma swatého, a z hodnowěrných Spisowateľů pilně sebraný. Pro Cžest a Sľáwu Božj, a pro duchownj Potěssenj a Vžitek Sľawnýho Cžeskýho na Swětľo wydaný. S Powolenjm Cýsařsko- Kráľowské Censury. Wytisstěn [V Praze] Nákľadem Žoffye Johanny Kľauserowé, Kráľowské Dworské Ympressorky, skrze Matěge Gľatz Faktora, 1779.

Velký Život Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše, A jeho nejsvětejší Matky Marie Panny, jakož i všech jiných krevních Přátel Syna Božího, totiž Sv. Jozeffa, Sv. Joáchyma, Sv. Anny, S. Jana Křtitele, ec. Kdežto postížena jsou mnohá Víry Katolické Tajemství, mravná Noučení, posvátních Církevních Obyčejů Výkladové, tež nejpřednější Věci, které se při Začátku Světa zběhly, a při Skončení Světa zběhnouti mají. Nachází se také v této Knize mnoho rozličných, a velmi pěkných Modliteb o Životu, o přehořkém Umučení, a Oslavení Pána Ježíše, jakož i k Marii Panně, a jiným některým Svatým. Od Kněze Jana Nepomuckýho Groh, kajicího Vyslání bývalého Kazatele. Z Písma svatého, a z hodnověrných Spisovatelů pilně sebraný. Pro Čest a Slávu Boží, a pro duchovní Potěšení a Užitek Slavnýho Českýho na Světlo vydaný. S Povolením Císařsko- Královské Censury. Vytištěn [V Praze] Nákladem Žofie Johanny Klouserové, Královské Dvorské Impresorky, skrze Matěje Glatz Faktora, 1779.

 

Knihopis - Velký Život Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše 1779

ext.sklad
L